REGULAMIN
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
W TARNOBRZEGU

 Podstawa prawna:
 art.98 ust.1 pkt 25 oraz art.103 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 21016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
 Statut Szkoły
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje
cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
2. Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30-7.45 i 11.50 -15.50.
3. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I-VIII.
4. Liczebność uczniów jednorazowo pozostających pod opieką wychowawcy świetlicy nie może przekraczać 25 osób.
5. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2.
Cele i zadania świetlicy
1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
1) Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2) Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3) Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4) Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5) Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6) Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7) Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8) Zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
§ 3.
Schemat organizacyjny świetlicy.
1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
2. Świetlica prowadzi dokumentację w postaci:
1) Organizacji pracy świetlicy.
2) Rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy.
3) Dziennika zajęć.
4) Kart zgłoszeń dzieci do świetlicy.
3. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się poza salą świetlicową, np. w innym pomieszczeniu szkoły, tj. w klasie lekcyjnej, sali gimnastycznej lub na placu zabaw boisku szkolnym. W sprzyjających warunkach atmosferycznych wychowankowie pod opieką nauczyciela świetlicy wychodzą na spacery.

§ 4.
Przyjęcia do świetlicy.
1. Do świetlicy przyjmuje się:
1) uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych,
2) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VIII,
2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne lub w każdym innym przypadku losowym.
4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
5. Kartę zgłoszenia należy pobrać z w sekretariacie szkoły.
6. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:30- 7:45–12:50- 15:50.
7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.
8. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.

§ 5.
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy.
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
1. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
2. korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
3. zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.
2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
1. systematycznego udział w zajęciach,
2. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
3. dbania o porządek i wystrój świetlicy,
4. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
5. kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
6. przestrzegania regulaminu świetlicy.
3. Uczeń ma obowiązek dbać o zabawki, gry, książki i pozostałe wyposażenie świetlicy, stanowiące dobro wspólne.
4. W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszty z tym związane.
5. Dziecko ma prawo przynieść do świetlicy własne zabawki.
6. Za zabawki i inne przybory przyniesione przez uczniów nauczyciel nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek każdorazowo poinformować nauczyciela o wyjściu ze świetlicy (do toalety, biblioteki, stołówki, higienistki, pedagoga szkolnego, sekretariatu itp.).
8. W sytuacji złego samopoczucia, uczeń przebywający w świetlicy powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela, który podejmie stosowne kroki.
9. Ze względu na własne i innych bezpieczeństwo dziecko w świetlicy nie powinno biegać po sali, kołysać się na krześle, siadać na stole, podkładać nogi koledze, szarpać, bić, popychać innych, rzucać zabawkami, sprzętami, brać do buzi drobnych przedmiotów, cukierków, koralików, monet, gum do żucia itp.
10. Wychowankowie świetlicy zostają zapoznani z zasadami BHP na terenie świetlicy,
a przed każdym wyjściem ze świetlicy z zasadami bezpiecznego zachowania się
w innych pomieszczeniach szkoły.

§ 6.
Nagrody i kary
1. Nagrody:
1) Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.
2) Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy.
3) Podniesienie oceny z zachowania.

2. Kary:
1) Upomnienie przez wychowawcę na forum grupy.
2) Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
3) Upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły.
4) Obniżenie oceny z zachowania.
5) Zakaz uczęszczania do świetlicy.
6)

§ 7.
Postanowienia końcowe.

1. Nauczyciele wychowawcy świetlicy zobowiązani są zapoznać się z regulaminem pracy świetlicy szkolnej.
2. Fakt ten potwierdzają podpisem.
- p. A. Ryba ……………………………..
- p. A. Galek …………………………….
- p. A. Ewiak-Bałata …………………….
-p. A. Dąbek ……………………………….
-p. I. Kołodziej……………………………..

szkola z klasa 2460x1725

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi