UWAGA !!! 

towazne

Bardzo proszę Rodziców i Uczniów klasy 8 o zapoznanie się z zasadami postępowania i zachowania na egzaminie ósmoklasisty.

 

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ I POSTĘPOWANIA UCZNIÓW PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Wniesione osobiste rzeczy należy zapakować w torbę foliową i oddać do szatni.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym tuszem) i linijki.

Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
 2. Zdający powinni przyjść do szkoły nie później, niż na 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu, tj. o godz. 8.40. Należy zabrać ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość zdającego.
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), dezynfekują ręce oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 3. Po zakończeniu egzaminu zdający powinien bezzwłocznie opuścić budynek szkoły, unikając spotkań w grupie. Do podzielenia się wrażeniami z egzaminów uczniowie powinni wykorzystać media społecznościowe, komunikatory, kontakt telefoniczny.

 

Plik do pobraniadoc    pdf

szkola z klasa 2460x1725

prom zdr

lepsza szkola

owoce

mleko

Puchatek certyfikat

certyfikat

Certyfikat dzień bez śmiecenia 1024

Certyfikat młodzi cyfrowi